CONTACT US

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de koper. De website, toegankelijk via het adres http://www.olyvetenonlineshop.be hierna genoemd “Website”, is uitgebaat door Hofken van Olyveten BVBA”:  Kerkplein 2 bus 1, 2330 Merksplas. BTW-nummer: BE0825.728.930 E-mailadres: mail@hofkenvanolyveten.be Telefoonnummer: +32 (0)14 881500  Bankrekeningnummer: BE95 7512 0930 8458

 

Artikel 2 - Definities 1. Verkoper: Hofken van Olyveten bvba  2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Hofken van Olyveten bvba op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Hofken van Olyveten bvba en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf. 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Hofken van Olyveten bvba op de Website. 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via https://www.olyvetenonlineshop.be  6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Hofken van Olyveten bvba en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hofken van Olyveten bvba als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt. 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren. 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. 5. Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Hofken van Olyveten bvba wordt ingestemd. 6. Hofken van Olyveten bvba behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. 7. Door het gebruik van de Websites van Hofken van Olyveten bvba en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website. 8. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Hofken van Olyveten bvba, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt. 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod. 3. Hofken van Olyveten bvba beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat FNG gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Hofken van Olyveten bvba zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Hofken van Olyveten bvba voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen. In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Hofken van Olyveten bvba niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Artikel 5 - Bestelling Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen. Artikel 6 - Prijzen Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Leveringen buiten de Europese Unie kunnen leiden tot taksen die door de ontvanger moeten betaald worden, voor zover dit toegelaten wordt door de lokale consumentenbeschermingswetgeving. Als dit het geval is, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden voor het sluiten van de overeenkomst. De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst. 1. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Hofken van Olyveten bvba in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Hofken van Olyveten bvba worden gecorrigeerd. 2. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld

 

Artikel 7 - Betaling 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden: o Bancontact; Hofken van Olyveten bvba kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website. 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

 

Artikel 8 - Levering en leveringstermijn 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres in België. 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Hofken van Olyveten bvba streeft ernaar om de bestelling binnen de 2 werkdagen te leveren. 3. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigt Hofken van Olyveten bvba de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Hofken van Olyveten bvba dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald Hofken van Olyveten bvba uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug. 4. Indien Hofken van Olyveten bvba wegens stocktekort of andere onvoorziene problemen een artikel niet kan leveren dan wordt dit aan de klant terugbetaald binnen een termijn van 7 werkdagen. 5. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport. 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper. 7. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product. 8. Hofken van Olyveten bvba is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer: o de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft; o niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper; o de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft. 9. De totale aansprakelijkheid van Hofken van Olyveten bvba bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.

Artikel 9 - Herroepingsrecht 1. De Koper heeft gedurende 14 dagen vanaf de levering of het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen de goederen niet te houden. 2. Binnen 14 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen door Hofken van Olyveten bvba, of nadat de Koper heeft aangegeven te willen afzien van de overeenkomst, wordt de volledige aankoopprijs ervan terug betaald aan de Koper. 3. De Koper kan de goederen enkel terugzenden. 4. Hofken van Olyveten bvba behoudt zich het recht om te wachten met de terugbetaling, tot het moment waarop deze de goederen in kwestie heeft teruggekregen of tot er door de Koper wordt aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering wordt er van de Koper verwacht dat deze zorgvuldig omgaat met zowel de bestelling als de verpakking. Als de Koper de goederen nog wenst terug te sturen zoals hierboven omschreven, mag deze de goederen enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of deze het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen bijgevolg dan ook niet gebruikt zijn. 6. Hofken van Olyveten bvba behoudt zich het recht voor een waardevermindering in rekening te brengen indien goederen bij retour beschadigd, gebruikt of vuil zijn of indien de originele verpakking of labels ontbreken. 1. Het terugsturen van de goederen moet gebeuren samen met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en indien mogelijk samen met de originele verpakking. Daarenboven moet er rekening gehouden worden met de instructies vermeld in deze Algemene Voorwaarden. 2. Om het herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan de Koper per e-mail laten weten dat de goederen zullen teruggestuurd.

 

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten. 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 3. Hofken van Olyveten bvba garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Hofken van Olyveten bvba verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. 4. De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet de Koper eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan. 5. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 6. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-of gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 

Artikel 11 - Conformiteit en garantie 1. Hofken van Olyveten bvba garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Hofken van Olyveten bvba verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten. 2. De Koper beschikt als consument over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die hij bij ons koopt. Tijdens deze periode en binnen de wettelijke grenzen zorgen wij voor de kosteloze vervanging of herstelling van goederen die een gebrek vertonen dat onder de wettelijke garantie valt. Tijdens de eerste zes maanden, kan je sowieso een beroep doen op de garantie. Daarna moet de Koper eerst aantonen dat de gebreken in het goed niet veroorzaakt zijn door abnormaal gebruik ervan. 3. Om een beroep te doen op een garantie, moet de Koper zijn aankoopbewijs of de factuur kunnen voorleggen. Bewaar deze dus altijd goed. Garanties zijn niet overdraagbaar. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 4. Let op: wij geven nooit garantie voor gebreken die o.a. ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het goed in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de was-of gebruiksinstructies, hardhandig gebruik, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik.

 

Artikel 12 - Overmacht 1. In geval van overmacht is Hofken van Olyveten bvba niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Hofken van Olyveten bvba die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

 

Artikel 13 - Intellectuele eigendom 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Hofken van Olyveten bvba, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. 3. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Alinterieur, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

Artikel 14 - Klachtenprocedure 1. Hofken van Olyveten bvba doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze FNG contacteren via onze klantendienst. Wij streven ernaar elke mail binnen de 48 uur te beantwoorden. 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 24 uur te behandelen.

 

Artikel 15 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Hofken van Olyveten bvba of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van België, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 3. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Hofken van Olyveten bvba op volgend adres: Hofken van Olyveten bvba, 2330 Merksplas, Kerkplein 2 bus 1, per e-mail: mail@hofkenvanolyveten.be

 

Artikel 16 - Diverse bepalingen 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Hofken van Olyveten bvba op volgend adres: Hofken van Olyveten bvba, 2330 Merksplas, Kerkplein 2 bus 1, per e-mail: mail@hofkenvanolyveten.be 

 

Artikel 17 - Solden en promoties 1. Alle kortingen zijn geldig op de aangeduide producten en zolang de voorraad strekt.

© 2020 by HOFKEN VAN OLYVETEN. Proudly created by Frederik

  • Black Facebook Icon